Jak nás hodnotí Česká školní inspekce?

„Od předchozí  inspekční  činnosti se ředitelce a celému týmu daří udržovat vysokou úroveň předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Ředitelka na velmi dobré úrovni řídí, pravidelně monitoruje práci školy a podněcuje její pedagogický růst v souladu s kvalitně nastavenou koncepcí. Smysluplně pečuje o profesní  rozvoj pedagogů, vytváří podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností a provádí odborné hodnocení pedagogické práce u všech zainteresovaných.

Pedagogové se systematicky připravují na vzdělávací proces ve shodě s vědomostními a dovednostními cíli definované v ŠVP PV a v souladu s individuálními potřebami  dětí. Ve velké míře využívají vhodné metody a formy práce odpovídající vývojovým předpokladům a osobnostnímu potenciálu jednotlivých dětí.

Všichni pedagogové vzájemně aktivně spolupracují, poskytují si reciproční zpětnou vazbu a smysluplně uplatňují principy týmové práce. Ve všech třídách je evidentní kvalitní úroveň předškolního vzdělávání, což vyplývá z jeho promyšlené organizace, správné metodiky a i z bezprostředních projevů dětí. Při realizaci výchovně vzdělávacího procesu jsou nadstandardně využívány  kooperativní metody ve vzdělávání, které vedou k vyšší intenzitě učení, myšlení i řeči,  k samostatnosti, nezávislosti na vzorech a k většímu sebevědomí   a sebedůvěře dětí. Každodenní aktivity, včetně pohybových, upevňují zdraví dětí a podporují zdravý životní styl. Vše probíhá v přátelském a pozitivním klimatu mateřské školy, které je postaveno na empatickém přístupu všech zúčastněných.“

 

Národní systém inspekčního hodnocení


Pilotní ověřování inspekčních nástrojů

V září 2015 proběhlo v Mateřské škole Vsetín, Trávníky 1218 pilotní ověřování inspekčních nástrojů k „Národnímu rámci kvality ve vzdělávání.“

Jednalo se o spolupráci a součinnost jako při komplexní inspekční činnosti. Závěry z pilotního ověřování inspekčních nástrojů vyzněly jednoznačně kladně vzhledem k celkové kvalitě MŠ Vsetín, Trávníky 1 218.