Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název (více ...)

Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace

www.natravnicku.cz

2. Důvod a způsob založení (více ...)

Důvodem/účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení uspokojování potřeby výchovy a vzdělávání svých občanů dle par. 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcích předpisů k němu.

Způsob založení: Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace byla zřízena Městem Vsetín jako příspěvková organizace zřizovací listinou.

Podmínky k výkonu činnosti: Zřizovatel povoluje provozování doplňkové činnosti, navazující na hlavní účel mateřské školy, aby mohla lépe využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost však nesmí narušovat plnění hlavních účelů mateřské školy.
MŠ Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost.
MŠ Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace zabezpečuje školní stravování.

Právní forma: Příspěvková organizace Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.

Zřizovatel: Město Vsetín
Svárov 1080
755 24 Vsetín
www.mestovsetin.cz
IČO: 00304450 Tel.: +420 571 491 111
E-mail: e-podatelna@mestovsetin.cz
www.natravnicku.cz

3. Organizační struktura (více ...)

3.1 Zařízení:

Mateřská škola IZO: 600 148 815 (zde)

Školní jídelna IZO: 103 108 882 (zde)

3.2 Organizační schéma školy:

organizační schéma
Organizační struktura

4. Kontaktní spojení (více ...)

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace
Josefa Sousedíka 1218
755 01, Vsetín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace
Josefa Sousedíka 1218
755 01, Vsetín

4.3 Úřední hodiny:

Pondělí – pátek od 8,00 – 15,00 ředitelka (dle domluvy) Pondělí – pátek od 8,00 – 15,00 účetní (dle domluvy)

www.natravnicku.cz

4.4 Telefonní čísla a kontakty:

Telefon MŠ:
+ 420 571 418 329, + 420 571 423 837, +420 731 672 519

Ředitelka MŠ:
Mobil: + 420 731 672 519
Telefon: + 420 571 418 329

Účetní MŠ a vedoucí ŠJ:
Telefon: + 420 571 418 329

4.5 Adresa internetové stránky: www.natravnicku.cz

4.6 Adresa podatelny:

Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace, Josefa Sousedíka 1218, 755 01 Vsetín

4.7 Adresa e-podatelny:

mstravniky@natravnicku.cz, www.natravnicku.cz

4.8 Datová schránka (zde): t8jehtz

5. Případné platby lze poukázat (více ...)

13035851/0100 (Komerční banka, a.s.)
www.natravnicku.cz

6. IČO MŠ (více ...)

60042354

7. Plátce daně z přidané hodnoty (více ...)

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty (více ...)

8.1 Seznam hlavních dokumentů

www.natravnicku.cz
Oznámení:
Úřední deska mateřské školy
Organizace zápisu do MŠ (zde)
Seznam přijatých dětí na školní rok 2021/2022 (zde)

8.2 Rozpočty

www.natravnicku.cz
Úřední deska mateřské školy
Návrh rozpočtu na rok 2021 (zde)

8.3 Výroční zprávy

www.natravnicku.cz
Úřední deska mateřské školy
Výroční zpráva 2020 (zde)

8.4 Dokumenty – programové a informační

www.natravnicku.cz
Povinné předškolní vzdělávání (Motýlci, Sluníčka, Berušky)
Projekty MAP(zde)
Šablony (zde)
Aktuální akce (zde)

9. Žádosti o informace - Odpovědi na žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb. (více ...)

9.1 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Kdo žádá a za jakých podmínek

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

Jak a kam se obrátit s žádostí

Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

9.2 Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • ústně – v kanceláři školy
 • písemně – osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy: Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace, Josefa Sousedíka 1218,755 01 Vsetín
 • e-mailem: mstravniky@natravnicku.cz
 • datovou schránkou t8jehzt
 • telefonicky na tel. čísle: +420 571 418 329
Úřední hodiny

Pondělí – pátek 8:00 - 15:00 (dle domluvy)

Doporučené formuláře: použití formulářů není povinné.

10 .Příjem podání a podnětů (více ...)

10.1 Žádost a její obsah:

 • komu je určena
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
 • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona. Upozorňujeme, že v případě týká-li se žádost práv třetích osob, budou této osobě poskytnuty základní identifikační údaje žadatele. Doporučené formuláře (použití formulářů není povinné), tedy žádný formulář není předepsán.

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace do 30 min, úhrada nákladů se nevyžaduje. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna například na internetu, v informačních brožurách a podobně se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění, nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Mateřské školy Vsetín, Trávníky 1218, příspěvkové organizace, žádost se odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud mateřská škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

Právní úprava

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelky mateřské školy (Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace, Josefa Sousedíka 1218, 755 01 Vsetín), a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

10.3 Nebo:

 • ústně – v kanceláři školy
 • písemně – osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy: Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace, Josefa Sousedíka 1218,755 01 Vsetín
 • e-mailem: mstravniky@natravnicku.cz
 • datovou schránkou t8jehzt
 • telefonicky na tel. čísle: +420 571 418 329

Úřední hodiny
Pondělí - pátek 8:00 - 15:00 (dle domluvy)

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

Portál veřejné správy : https://portal.gov.cz/

11 . Předpisy (více ...)

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola ve věci poskytování informací rozhoduje:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon 106“),
 • vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Vyhláška 515“),
 • nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „Nařízení 173“).

Úplné znění právních předpisů je dostupné na: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Dokumenty MŠMT: https://www.msmt.cz/dokumenty

11.2 Vydané právní předpisy MŠ

www.natravnicku.cz
Úřední deska mateřské školy
Oznámení:
Organizace zápisu do MŠ (zde)

11.3 Rozpočty

www.natravnicku.cz
Úřední deska mateřské školy
Návrh rozpočtu na rok 2021 (zde)

11.4 Výroční zprávy

www.natravnicku.cz
Úřední deska mateřské školy
Výroční zpráva 2020 (zde)

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí na adrese:
Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace
Josefa Sousedíka 1218
755 01 Vsetín
V úředních hodinách: Po – Pá od 8,00 do 15,00 hod (dle domluvy)

12 .Úhrady za poskytování informací (více ...)

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Na vyřízení některých žádostí se vztahuje správní poplatek. Výše poplatku k vyřízení žádosti jsou uvedeny v sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.

Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., v platném znění do 30 min a vyhledávání s tím spojené je poskytováno zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Město Vsetín. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

12.3. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. (zde)

13. Licenční smlouvy (více ...)

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době nejsou pro Mateřskou školu Vsetín, Trávníky 1218, příspěvkovou organizaci poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Mateřskou školu Vsetín, Trávníky 1218, příspěvkovou organizaci poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím (více ...)

4.1 Úřední deska

www.natravnicku.cz
Začátek formuláře
Výroční zpráva (zde)

15. Poskytnuté informace (více ...)

15.1 https://portal.gov.cz/

15.2 Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy

MŠMT - rejstřík škol (zde)
Česká školní inspekce (zde)

16. Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace (více ...)

17. Formuláře (více ...)

www.natravnicku.cz
Formuláře (zde)

18. Opravné prostředky (více ...)

18.1 Co když orgán žádosti nevyhoví?

Odvolání
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, tedy u Mateřské školy Vsetín, Trávníky 1218, příspěvkové organizace.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
Stížnost
 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel:
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne:
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

18.2 Opravné prostředky:

 • V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek, prostřednictvím nadřízeného orgánu, kterým je Město Vsetín.
 • Adresa:

  Městský úřad Vsetín, Oddělení právní
  Svárov 1080
  755 01 Vsetín
 • Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

19. Informace o zpracování osobních údajů (více ...)

GDPR MŠ Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace (zde) www.natravnicku.cz

20. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: (více ...)

www.natravnicku.cz
(zde)

 • SynPro Data, s.r.o., IČO: 07026251, se sídlem Smetanova 841, 755 01 Vsetín zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 74198,
 • ID DS: u577ac5
 • kontaktní osoba, hlavní kontakt, jednatel JUDr. Lubomír Gajdušek, tel. +420 774 447 750, e-mail: l.gajdusek@tiscali.cz