Naše školka

Pracujeme v souladu se zásadami:

  • učit se být
  • učit se žít spolu
  • učit se poznávat
  • učit se, jak se učit

Prezentace

Naše mateřská škola je jedna z nejstarších a nejtradičnějších mateřských škol v našem městě. Vzhledem ke stáří budovy je MŠ stále průběžně budována, opravována a renovována tak, aby odpovídala nejnovějším trendům předškolního vzdělávání. Každým rokem se snažíme modernizovat a dovybavovávat interiér školky. Od roku 1994 je škola v právní subjektivitě. Mateřská škola se nachází v centru našeho města, je obklopena velkou zahradou, která má vybavení odpovídající potřebám dnešní doby – pískoviště, zahradní domeček, průlezky, houpačky, kolotoč, lavičky a dřevěnou sestavou se skluzavkou. Postupně je realizována výsadba nové zeleně.Také interiér mateřské školy je dle možností stále inovován např. výrobky dětí, dekoracemi zhotovenými učitelkami, barevnými nátěry apod.

V současné době jsou v naší MŠ 3 třídy, do kterých jsou umísťovány děti z širokého okolí. Vzdělávání v naší MŠ probíhá v souladu s RVP PV. Školka má vypracován vlastní „Školní vzdělávací program“, který nese název : “ Pojďme se učit, tvořit, smát, přemýšlet, experimentovat, prožívat a hrát – svět kolem sebe poznávat…!“ a je realizován prostřednictvím Třídních programů v jednotlivých třídách.

Pro zájemce z řad starších dětí nabízíme v odpoledních aktivitách přípravu na výuku anglického jazyka. Podmínkou účasti je správná výslovnost dětí. Na škole průběžně probíhá výtvarný a hudební kroužek, prostřednictvím kterých se naše MŠ podílí na kulturním životě města Vsetína – účast na výtvarných soutěžích, výstavky dětských výtvarných pracích a vítání nových občánků do života na MÚ Vsetín. Připravujeme setkání a akce pro rodiče a děti, pořádáme polodenní výlety do okolí našeho Valašska.

V programech jsou pro děti připravena různá témata a podtémata, která vycházejí z přirozeného života dětí.Prostřednictvím nabízených činností pak děti vlastní aktivitou přemýšlejí,tvoří, skládají, objevují, radují se, prožívají a experimentují. Přitom všem se naučí spoustu důležitých dovedností, které je vedou až k dosažení klíčových kompetencí dětí předškolního věku.

Navštěvujeme také hvězdárnu, tvořivou dramatiku, plavecký výcvik a různé druhy aktivit pořádané dětským centrem Alcedo. Spolu s dětmi jezdíme do divadla ve Zlíně, připravujeme akce pro rodiče a děti, besedy k určitým tématům, pořádáme polodenní výlety do přírody a sportovní olympiádu.Spolupracujeme se ZŠ Trávníky a ZŠ Integra.

Snažíme se, aby byl každý den pro děti v MŠ něčím zajímavým a novým. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém jsou děti rády.

Zřizovatelem mateřské školy je Město Vsetín a v očích rodičovské veřejnosti má školka vysoký kredit.

Filozofie naší MŠ

Víme, že první roky života dítěte pro něj mají dalekosáhlý význam. Víme, že většinu toho, co dítě v tomto věku prožije a co z podnětu prostředí příjme je trvalé, a že rané zkušenosti se v jeho životě časem zhodnotí a najdou své uplatnění. Každé dítě je schopno se rozvíjet a spontánně učit. Na prvním místě, kde se dítě učí je rodina, která je ve svém poslání nezastupitelná. Ze zkušeností však víme, že dnešní rodina není mnohdy schopna zajistit pestré a vyvážené množství podnětů k rovnoměrnému vývoji dítěte.

A proto, jak říká pan profesor Z. Matějček:

„ …kdyby nebyla mateřská škola, musely by si ji děti vymyslet samy…“

Filozofií naší MŠ je vytvořit dětem prostředí, které se maximálně přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, sociálním a emocionálním prostředím dětí předškolního věku, kde jsou vývojová specifika dětí v plné míře respektována.Naší snahou je, aby předškolní vzdělávání nabízelo prostředí pro děti vstřícné, zajímavé a aktuálně podnětné. Prostředí, v němž se děti cítí jistě, bezpečně, radostně, spokojeně, a které jim zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeně dětským způsobem.

K čemu směřujeme

Předškolní vzdělávání ovlivňuje celou osobnost dítěte. V naší MŠ chceme dětem:

  • položit základy pro zdraví
  • sebevědomí a sebejistotu
  • učit děti být samy sebou a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti
  • položit základy pro celoživotní učení, chování a jednání v duchu základních lidských a etických hodnot
Chceme, aby děti v naší MŠ získaly osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Důležitá je vlastní aktivní činnost dětí, vzbuzení zájmu o danou problematiku a motivace ke konkrétním cílům. Jedná se zejména o rozvoj a upevnění dovedností, návyků, postojů, hodnot a zájmů. Je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, tj. vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, frontální, skupinovou, individuální a relaxační činností.

Vzdělání je založeno na smyslovém a prožitkovém vnímání s uplatňováním prvků tvořivé dramatiky. Záměrem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost.

Vše se děje ve spolupráci s rodiči, kteří se účastní na vzdělávání svých dětí a mají možnost kdykoliv se seznámit s dovednostmi dětí v prostředí mateřské školy. Naší snahou je, aby děti i rodiče odcházeli z mateřské školy s pocitem uvolnění, s pocitem, že něco zajímavého a nového prožili. Tímto je MŠ partnerským doplňkem rodinné výchovy.

Naši vnější partneři, se kterými úzce spolupracujeme - zřizovatelem MŠ, širokou rodičovskou veřejností, místními firmami, Domovem pro seniory a Charitou, Krajským úřadem ve Zlíně, ČŠI, s médii, PPP, SPS, ZŠ a s různými vzdělávacími a kulturními institucemi a také s různými dodavateli do MŠ.